Sprankelend solliciteren

Algemene voorwaarden bijeenkomsten/ workshops Xpressy

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die vanuit Xpressy worden gesloten met deelnemers aan bijeenkomsten/ workshops.
2. Het bedrijf Xpressy, vermeld onder KVK nummer 66348102 wordt vertegenwoordigd door Dhr P. Dijkhuis. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Xpressy een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een bijeenkomst/ workshop heeft gesloten, wordt aangeduid als deelnemer.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Xpressy de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard.
De schriftelijke aanvaarding door Xpressy vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post plaats.

2. Als de overeenkomst langs digitale weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Xpressy is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.


Artikel 3: Betaling
1. Betaling door deelnemer vindt uiterlijk 3 dagen voor deelname aan de bijeenkomst/ workshop plaats op de daarvoor aangewezen rekening.

2. Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van de bijeenkomst/ workshop is ontvangen, behoudt Xpressy zich het recht voor deelname aan het seminar te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.


Artikel 4: Annulering
1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn deelname te annuleren, echter de betalingsverplichting blijft ongewijzigd. Bij eventuele annulering staat het de kandidaat wel vrij om een plaatsvervanger aan te wijzen. In dit geval worden door Xpressy geen extra kosten in rekening gebracht. Annulering vindt uitsluitend plaats via het e-mailadres info@xpressy.nl. De annulering wordt per e-mail bevestigd. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, kan er tevens mondeling (telefonisch) worden geannuleerd. In dat geval wordt de annulering schriftelijk bevestigd.
2. Xpressy behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname de bijeenkomst/ workshop te annuleren vijf dagen voor de geplande datum van de bijeenkomst/ workshop zonder dat Xpressy gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

3. Het niet verschijnen op de bijeenkomst/ workshop zonder vooraf gaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van de bijeenkomst/ workshop. De betalingsverplichting van de deelnemers blijft echt ongewijzigd bestaan.


Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, zal Xpressy niettemin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer personen met vergelijkbare kwalicaties.

2. Xpressy zal zich inspannende overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uitte voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. Xpressy staat echter niet in voor het bereiken van het door deelnemer beoogde resultaat.

3. Xpressy behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.

4. Persoonsgegevens die de deelnemer bij aanmelding voor de bijeenkomst verstrekt, worden door of in opdracht van Xpressy verwerkt, voor zover die gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tot deelname.


Artikel 6: Inhoud van het seminar
1. Het programma van een bijeenkomst/ workshop staat in de regel omschreven in het meest recente communicatie uiting middels website of anderzijds van Xpressy dat op een bepaalde bijeenkomst/ workshop betrekking heeft. Xpressy behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Xpressy zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de bijeenkomst/ workshop verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Xpressy of derden. De van Xpressy verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

3. Deelnemer erkent de in lid2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,= voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Xpressy om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.


Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Xpressy heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Xpressy niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van gastsprekers.

2. Xpressy is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.


Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Hoewel het bijeenkomsten/ workshops /of(werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Xpressy geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het seminar.

2. Voor het overige is Xpressy aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Xpressy toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Xpressy is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Xpressy.